image

พาไปวัด

image
คนเราเกิดมา ตั้งแต่ขอทานถึงกษัตริย์ ทุกข์เหมือนกันหมด คือ ทุกข์ภายในขันธ์5 มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น มีความแก่ในท่ามกลาง มีการสลายตัวไปในที่สุด เหมือนกันหมด

คนเราเกิดมา ตั้งแต่ขอทานถึงกษัตริย์ ทุกข์เหมือนกันหมด คือ ทุกข์ภายในขันธ์5 มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น มีความแก่ในท่ามกลาง มีการสลายตัวไปในที่สุด เหมือนกันหมด

image